Language of document :

Prasība, kas celta 2008. gada 3. martā - Klein/Komisija

(lieta F-32/08)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Marie-Claude Klein, Grasse (Francija) (pārstāvji - S. Rodrigues un C. Bernard-Glanz, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Iecēlējinstitūcijas 2007. gada 4. maija lēmuma, ar kuru ir atteikts atzīt prasītājai tiesības uz summu, kas maksājama nāves gadījumā, uz pabalstu nāves gadījumā un uz bāreņa pensiju.

Prasītāja prasījumi:

atcelt Eiropas Komisijas Individuālo tiesību pārvaldes un maksājumu biroja direktora 2007. gada 4. maija lēmumu;

atcelt tiktāl, ciktāl tas nepieciešams, Iecēlējinstitūcijas lēmumu, ar kuru ir noraidīta prasītājas sūdzība;

norādīt Iecēlējinstitūcijai uz sekām, kādas ir apstrīdēto lēmumu atcelšanai un, it īpaši, prasītājas tiesību uz pabalstu nāves gadījumā, maksājumu nāves gadījumā un bāreņa pensiju (kas aprēķināta uz pirmā bāreņa pensijas bāzes) atzīšanai;

piespriest Eiropas Kopienu Komisija atlīdzināt visus tiesāšanās izdevumus.

____________