Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 11 mei 2010 - Nanopoulos / Commissie

(Zaak F-30/08)1

(Openbare dienst - Ambtenaren - Bevoegdheid van Gerecht voor ambtenarenzaken - Ontvankelijkheid - Bezwarend besluit - Niet-contractuele aansprakelijkheid - Lekken in de pers - Beginsel van vermoeden van onschuld - Immateriële schade - Besluit tot inleiding van tuchtprocedure - Kennelijk onjuiste beoordeling - Bijstandsplicht - Artikel 24 van het Statuut)

Procestaal: Grieks

Partijen

Verzoekende partij: Fotios Nanopoulos (Itzig, Luxemburg) (vertegenwoordigers: V. Christianos, D. Gouloussis en V. Vlassi, advocaten)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: aanvankelijk J. Currall en K. Herrmann, vervolgens J. Currall en K. Herrmann, gemachtigden, bijgestaan door E. Bourtzalas en I. Antypas, advocaten)

Voorwerp

Veroordeling van de Commissie tot betaling aan verzoeker van een bedrag ter vergoeding van de schade die hij heeft geleden wegens schending van zijn fundamentele rechten waardoor zijn eer en reputatie zijn aangetast

Dictum

De Europese Commissie wordt veroordeeld tot betaling van een bedrag van 90 000 EUR aan Nanopoulos.

Het beroep wordt voor het overige verworpen.

De Europese Commissie zal alle kosten dragen.

____________

1 - PB C 171 van 5.7.2008, blz. 50.