Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Landesverwaltungsgericht Steiermark (Rakosuko) dne 13. dubna 2021 – Porr Bau GmbH v. Bezirkshauptmannschaft Graz-Umgebung

(Věc C-238/21)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Landesverwaltungsgericht Steiermark

Účastníci původního řízení

Stěžovatelka: Porr Bau GmbH

Dotčený orgán: Bezirkshauptmannschaft Graz-Umgebung

Předběžné otázky

1.    Brání čl. 6 odst. 1 směrnice 2008/98/ES1 vnitrostátní právní úpravě, podle níž odpad přestává být odpadem jedině tehdy, jestliže jsou odpady nebo recyklovatelný materiál nebo z nich získané látky použity bezprostředně jako náhrada za suroviny nebo za výrobky vyrobené z prvotních surovin nebo byly připraveny k opětovnému použití?

V případě záporné odpovědi na první otázku:

2.    Brání čl. 6 odst. 1 směrnice 2008/98 vnitrostátní právní úpravě, podle níž vytěžený materiál přestane být odpadem nejdříve tehdy, nahradí-li suroviny nebo výrobky vyrobené z prvotních surovin?

V případě záporné odpovědi na první nebo druhou otázku:

3.    Brání čl. 6 odst. 1 směrnice 2008/98 vnitrostátní právní úpravě, podle níž vytěžený materiál nemůže přestat být odpadem tehdy, jestliže nejsou zcela nebo zčásti dodržena formální kritéria (zejména požadavky na vedení záznamů a dokumentaci), která nemají z hlediska ochrany životního prostředí relevantní vliv na provedené opatření, přestože vytěžený materiál prokazatelně nepřekračuje mezní hodnoty (jakostní třídu)?

____________

1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech a o zrušení některých směrnic (Úř. věst. 2008, L 312, s. 3).