Language of document :

Presuda Službeničkog suda (treće vijeće) od 26. lipnja 2013. – Achab protiv

EGSO-a

(Predmet F-21/12)1

Predmetni postupak završen je prije 1. srpnja 2013., datuma pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji

____________

1 SL C 133, 5.5.2012., str. 30.