Language of document :

Определение на Съда на публичната служба (първи състав) от 7 ноември 2013 г. — Marcuccio/Комисия

(Дело F-19/12)1

(Публична служба — Член 34, параграфи 1 и 6 от Процедурния правилник — Жалба, подадена по факс в срока за обжалване — Саморъчен подпис на адвоката, който се различава от подписа, положен върху оригинала на изпратената с писмо жалба — Просрочие на жалбата — Явна недопустимост — Несъществуване)

Език на производството: италиански

Страни

Жалбоподател: Luigi Marcuccio (Триказе, Италия) (представител: G. Cipressa, адвокат)

Ответник: Европейска комисия (представители: C. Berardis-Kayer и J. Baquero Cruz, и A. Dal Ferro, адвокат)

Предмет

Искане да се отмени записката на Комисията, съдържаща едно или няколко решения относно административното положение на жалбоподателя и искане за обезщетение за вреди

Диспозитив

Отхвърля жалбата като явно недопустима.

Осъжда г-н Marcuccio да понесе направените от него съдебни разноски, както и тези, които са направени от Европейската комисия.

____________

1 ОВ 138, 12.5.2012 г., стр. 34.