Language of document :

Usnesení Soudu pro veřejnou službu (prvního senátu) ze dne 7. listopadu 2013 – Marcuccio v. Komise

(Věc F-19/12)1

„Veřejná služba – Článek 34 odst. 1 a 6 jednacího řádu – Žaloba podaná faxem ve lhůtě pro podání žaloby — Vlastnoruční podpis advokáta, který se liší od podpisu uvedeného v originálu žaloby zaslaném dopisem – Opožděné podání žaloby – Zjevná nepřípustnost – Neexistence“

Jednací jazyk: italština

Účastníci řízení

Žalobce: Luigi Marcuccio (Tricase, Itálie) (zástupce: G. Cipressa, advokát)

Žalovaná: Komise (zástupci: C. Berardis-Kayer a J. Baquero Cruz, zmocněnci, A. Dal Ferro, advokát)

Předmět věci

Návrh na zrušení zprávy Komise obsahující jedno nebo více rozhodnutí, které se týkají administrativní situace žalobce a návrh na náhradu škody

Výrok usnesení

Žaloba se odmítá jako zjevně nepřípustná.

L. Marcuccio ponese vlastní náklady řízení a uhradí náklady řízení vynaložené Evropskou komisí.

____________

1     Úř. věst. C 138, 12.5.2012, s. 34.