Language of document :

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 7 listopada 2013 r. – Marcuccio przeciwko Komisji

(Sprawa F-19/12)1

(Służba publiczna – Artykuł 34 §§ 1 i 6 regulaminu postępowania – Pismo wszczynające postępowanie złożone za pośrednictwem faksu w terminie do wniesienia skargi – Odręczny podpis adwokata różniący się od podpisu na oryginale pisma przesłanego pocztą – Wniesienie skargi z przekroczeniem terminu – Oczywista niedopuszczalność – Brak)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: Luigi Marcuccio (Tricase, Włochy) (przedstawiciel: adwokat G. Cipressa)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: C. Berardis-Kayer i J. Baquero Cruz, pełnomocnicy, A. Dal Ferro, avocat)

Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenia nieważności pisma Komisji zawierającego jedną lub kilka decyzji dotyczących sytuacji administracyjnej skarżącego oraz żądanie odszkodowania.

Sentencja postanowienia

Skarga zostaje odrzucona jako oczywiście niedopuszczalna.

Luigi Marcuccio pokrywa własne koszty oraz zostaje obciążony kosztami poniesionymi przez Komisję Europejską.

____________

1 Dz.U. C 138 z 12.5.2012, s. 34.