Language of document :

Prasība, kas celta 2006. gada 12. maijā - Krisztina Stump un Carmen Camba Constenla pret Tiesu

(lieta F-60/06)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājas: Krisztina Stump un Carmen Camba Constenla, Luksemburga (Luksemburga) (pārstāvji - S. Orlandi, A.Coolen, J.-N. Louis un E. Marchal, avocats)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu tiesa

Prasītāju prasījumi:

atcelt lēmumus, ar kuriem prasītājas ieceltas par Eiropas Kopienu ierēdnēm, ciktāl tajos viņu amata pakāpe ir noteikta atbilstoši Civildienesta noteikumu XIII pielikuma 12. vai 13. pantam;

piespriest Eiropas Kopienu tiesai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Pamatojot savu prasību, prasītājas izvirza pamatus, kuri ir ļoti līdzīgi lietā F-12/06 1izvirzītajiem pamatiem.

____________

1 - OV C 86, 08.04.2006., 48. lpp.