Language of document :

Beroep ingesteld op 12 mei 2006 - Stump en Camba Constenla / Hof van Justitie

(Zaak F-60/06)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoeksters: Krisztina Stump (Luxemburg, Luxemburg) en Carmen Camba Constenla (Luxemburg, Luxemburg) (vertegenwoordigers: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis en E. Marchal, advocaten)

Verweerder: Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen

Conclusies van verzoeksters

de besluiten tot aanstelling van verzoeksters tot ambtenaar van de Europese Gemeenschappen nietig te verklaren voorzover hun rang bij aanwerving daarin is bepaald overeenkomstig artikel 12 of 13 van bijlage XIII bij het Ambtenarenstatuut;

het Hof van Justitie te verwijzen in de kosten van de procedure.

Middelen en voornaamste argumenten

Tot staving van hun beroep voeren verzoeksters middelen aan die nagenoeg overeenkomen met die in zaak F-12/061.

____________

1 - PB C 86 van 8.4.2006, blz. 48.