Language of document :

Talan väckt den 12 maj 2006 - Stump och Camba Costenla mot Europeiska gemenskapernas domstol

(mål F-60/06)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Krisztina Stump (Luxemburg, Luxemburg) och Carmen Camba Costenla (Luxemburg, Luxemburg) (ombud: advokaterna S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis och E. Marchal)

Svarande: Europeiska gemenskapernas domstol

Sökandenas yrkanden

Sökandena yrkar att personaldomstolen skall

ogiltigförklara de beslut genom vilka sökandena utnämnts till tjänstemän i Europeiska gemenskaperna i den del deras lönegradsplacering fastställts med tillämpning av artiklarna 12 och 13 i bilaga XIII till tjänsteföreskrifterna, och

förplikta domstolen att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökandena grunder som i mycket hög grad liknar dem som åberopats i mål F-12/06.1

____________

1 - EUT C 86, 8.4.2006, s. 48.