Language of document :

12. mail 2006 esitatud hagi - Sapara versus Eurojust

(Kohtuasi F-61/06)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Cathy Sapara (Haag, Madalmaad) (esindajad: G. Vandersanden ja C. Ronzi)

Kostja: Eurojust

Hageja nõuded

Hageja palub Esimese Astme Kohtul:

tühistada 6. juuli 2005. aasta otsus hageja lepingu lõpetamise kohta ja ennistada hageja sellest kuupäevast tagasi tööle Eurojusti;

mõista välja hüvitis hagejale tekkinud kahju eest, mis esialgsete, ex aequo et bono põhimõttel tehtud arvestuste kohaselt, vastab moraalse kahju puhul 200 000 eurole ning materiaalse kahju puhul hageja palgasummadele ajavahemiku juuli 2005 kuni 15. oktoober 2009 eest;

mõista kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Hageja, endine Eurojusti ajutine ametnik, vaidlustab otsuse lõpetada tema leping katseaja lõpul.

Oma nõuete toetuseks esitab hageja järgmised väited:

Euroopa Ühenduste muude teenistujate teenistustingimuste artikli 14 ja personalieeskirjade artikli 9 rikkumine;

rikutud on üldpõhimõtet, mis kohustab põhjendama kõiki õigusakte, mis puudutavad hageja huve;

õiguslike vigadeni viinud ilmsed vead faktide hindamisel;

hea halduse üldpõhimõtte ja kaitseõiguste rikkumine;

võimu kuritarvitamine.

Hüvitise nõude osas leiab hageja, et ta on ahistamise ohver ning et teda on mitmel korral laimatud.

____________