Language of document :

23. mail 2006 esitatud hagi - Guarnieri versus komisjon

(Kohtuasi F-62/06)

(Kohtumenetluse keel: prantsuse)

Pooled

Hageja: Daniela Guarnieri (St-Stevens Woluwe, Belgia) (esindaja: advokaat E. Boigelot)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hageja nõuded

tühistada komisjoni 5. augusti 2005. aasta otsus, mis personalieeskirjade artikli 67 lõikes 2 ette nähtud kattumisvastast sätet kohaldades tehti ametniku kahjuks seeläbi, et selle otsusega arvestati peretoetusest maha Belgia orvupension ning kohaldades personalieeskirjade artiklit 85 arvestatakse see summa maha tema palgast;

tühistada ametisse nimetava asutuse 14. veebruari 2006. aasta otsus, millega jäeti rahuldamata vaidlustatud otsuse peale esitatud hageja kaebus;

mõista kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Hageja, komisjoni ametnik ning kahe lapse ema, sai ülalpeetava lapse toetust, mis on sätestatud personalieeskirjade artikli 67 lõikes 2. Abikaasa surma järel 10. aprillil 2005 teatati hagejale, et personalieeskirjade artikli 80 muutmise tõttu ei maksa komisjon talle orvupensioni. Hageja sai peretoetuse ja orvupensioni aga Belgia ametiasutustelt. Kuna viimaste makstav toetus ületab ühenduse peretoetust, leidis komisjon, et hagejal ei ole enam õigus ühenduse peretoetusele.

Oma hagi toetuseks väidab hageja esmalt, et on rikutud personalieeskirjade artikli 67 lõiget 2. Belgia ametiasutustelt saadav toetus ei ole samalaadne ühenduse makstava toetusega ning see ei tohiks olla aluseks asjaomases sättes nimetatud vähendamisele.

Seejärel viitab hageja iga üksikotsuse põhjendamise kohustuse - mille näeb ette personalieeskirjade artikkel 25 -, õiguspärase ootuse, õiguskindluse, võrdse kohtlemise, hea halduse põhimõtte ja hoolitsemiskohustuse rikkumisele.

Samuti väidab ta, et nõukogu 22. märtsi 2004. aasta määrus (EÜ, Euratom) nr 723/2004, millega muudetakse Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirju ja Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimusi,1 on õigusvastane osas, milles sellega muudetakse personalieeskirjade artikli 80 lõiget 4, sätestamata seejuures üleminekusätteid. Hageja arvates oleks niisugusele lapsele ettenähtud orvupensioni kaotamisega, kelle surnud vanem ei olnud ametnik ega ajutine töötaja, pidanud kaasnema üleminekumeetmed, mis võimaldavad ametnikel teha oma rahalise olukorra täisinventuuri.

____________

1 - ELT L 124, 27.4.2004, lk 1