Language of document :

Talan väckt den 23 maj 2006 - Guarnieri mot kommissionen

(mål F-62/06)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Daniela Guarnieri (St-Stevens-Woluwe, Belgien) (ombud: advokaten E. Boigelot)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen skall

ogiltigförklara kommissionens beslut av den 5 augusti 2005 som gick sökanden emot på grund av att kommissionen med tillämpning av förbudet mot kumulering av förmåner i artikel 67.2 i tjänsteföreskrifterna från familjetillägget drog den belgiska barnpensionen och meddelade att ett visst belopp skulle dras från sökandens lön i enlighet med artikel 85 i tjänsteföreskrifterna,

ogiltigförklara tillsättningsmyndighetens beslut av den 14 februari 2006 om avslag på det klagomål som sökanden anfört mot det ifrågasatta beslutet, och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Sökanden är tjänsteman vid kommissionen och mor till två barn. Hon erhöll barntillägg enligt artikel 67.2 i tjänsteföreskrifterna. Till följd av hennes makes död den 10 april 2005 upplystes hon om att hon inte skulle erhålla någon barnpension från kommissionen på grund av att artikel 80 i tjänsteföreskrifterna ändrats. Däremot erhöll hon familjetillägg och barnpension från de belgiska myndigheterna. Eftersom dessa tillägg sammanlagt uppgick till högre belopp än de familjetillägg som betalades av gemenskapen beslutade kommissionen att sökanden inte längre hade rätt till de sistnämnda förmånerna.

Till stöd för sin talan gör sökanden för det första gällande att artikel 67.2 i tjänsteföreskrifterna har åsidosatts. De tillägg som sökanden erhåller från de belgiska myndigheterna är nämligen inte likartade med de tillägg som gemenskapen betalar och skall därför inte dras av i enlighet med nämnda bestämmelse.

Sökanden gör vidare gällande åsidosättande av den skyldighet att motivera alla beslut i det enskilda fallet som föreskrivs i artikel 25 i tjänsteföreskrifterna, åsidosättande av principen om skydd för berättigade förväntningar, rättssäkerhetsprincipen, likabehandlingsprincipen, principen om god förvaltningssed samt omsorgsplikten.

Sökanden gör även en invändning om rättsstridighet avseende rådets förordning (EG, Euratom) nr 723/2004 av den 22 mars 2004 om ändring av tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna och anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna1 i den del som innebär en ändring av artikel 80.4 i tjänsteföreskrifterna utan att det föreskrivs några övergångsbestämmelser. Sökanden anser nämligen att den bestämmelse som innebär att barnpension inte utgår till barn vars avlidne förälder inte var tjänsteman eller tillfälligt anställd borde ha åtföljts av övergångsbestämmelser som gör det möjligt för tjänstemännen att göra beräkningar avseende den framtida situationen.

____________

1 - EUT L 124, 27.04.2004, s. 1