Language of document :

Žaloba podaná dne 5. května 2006 - Mascheroni v. Komise

(Věc F-63/06)

Jednací jazyk: italština

Účastníci řízení

Žalobce: Luigi Mascheroni (Vergiate, Itálie) (Zástupci: A. Vianello a G. Orelli, advokáti)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Návrhová žádání žalobce

určit a prohlásit protiprávnost chování nadřízeného žalobce;

určit a prohlásit škodlivý charakter takového chování a existenci závažné újmy, která v důsledku toho žalobci vznikla;

prohlásit existenci práva žalobce na to, aby mu Společenství poskytlo pomoc v řízeních, která zahájí před vnitrostátním soudem v souvislosti se vzniklými újmami;

uložit žalované náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu své žaloby žalobce uplatňuje, že chování jeho nadřízeného bylo posouzeno orgánem oprávněným ke jmenování (OOJ) na základě neprokázaných tvrzení. Orgán oprávněný ke jmenování mimoto porušil některé právní zásady, jako zásadu zákazu diskriminace, proporcionality, neexistence zneužití pravomoci, nestrannosti, objektivity, soudržnosti, spravedlivého posouzení a rozumného uvážení.

____________