Language of document :

5. märtsil 2006 esitatud hagi - Mascheroni versus komisjon

(Kohtuasi F-63/06)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Hageja: Luigi Macheroni (Vergiate, Itaalia) (esindajad: advokaadid A. Vianello ja G. Orelli)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hageja nõuded

tuvastada hageja vahetu ülemuse käitumise ebaseaduslikkus;

tuvastada sellise käitumise tagajärgede kahjulikkus ja sellega hagejale tõsise kahju tekkimine;

tunnustada hageja õigust saada ühenduselt õigusabi siseriiklikus kohtus hageja algatatud menetluses tekitatud kahju hüvitamiseks;

mõista kohtukulud välja Euroopa Ühenduste Komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

Hageja väidab oma hagi toetuseks, et ametisse nimetav asutus on hageja vahetu ülemuse käitumist hinnanud tõendamata väidete alusel. Samuti on ametisse nimetav asutus rikkunud mitmeid õiguspõhimõtteid nagu mittediskrimineerimise, proportsionaalsuse, võimu kuritarvitamise keelu, erapooletuse, objektiivsuse, sidususe, õigluse ja mõistlikkuse põhimõtteid.

____________