Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (трети състав) от 10 юли 2008 г. - Cathy Sapara/Eurojust

(Дело F-61/06)1

(Публична служба - Срочно наети служители - Наемане на работа - Срок за изпитване - Удължаване на срока за изпитване - Уволнение в края на срока за изпитване - Задължение за мотивиране - Право на защита - Явна грешка в преценката - Психически тормоз)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Cathy Sapara (Хага, Нидерландия) (представители: адв. G. Vandersanden и адв. C. Ronzi, avocats)

Ответник: Eurojust (представител: адв. L. Defalque, avocat)

Предмет

От една страна, отмяна на решението на EUROJUST от 6 юли 2005 г. за прекратяване на договора на жалбоподателката като срочно нает служител в края на срока за изпитване и, от друга страна, искане за обезщетение.

Диспозитив

Отхвърля жалбата.

2)    Всяка страна понася своите съдебни разноски.

____________

1 - ОВ C 165, 15.7.2006 г., стр. 35