Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (teine koda) 8. juuli 2010. aasta otsus - Bergström versus komisjon

(kohtuasi F-64/06)1

(Avalik teenistus - Ametisse nimetamine - Ametnikeks nimetatud ajutised teenistujad - Enne uute personalieeskirjade jõustumist reservnimekirja kantud kandidaadid - Töölevõtmisel palgaastme määramist reguleerivad üleminekusätted - Palgaastme määramine uusi ebasoodsamaid sätteid kohaldades - Personalieeskirjade XIII lisa artikli 5 lõige 4 ja artikli 12 lõige 3)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Ragnar Bergström (Linkebeek, Belgia) (esindajad: advokaadid T. Bontinck ja J. Feld, hiljem advokaadid T. Bontinck ja S. Woog)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: J. Currall ja H. Krämer)

Kostja toetuseks menetlusse astuja: Euroopa Liidu Nõukogu (esindajad: M. Arpio Santacruz ja I. Šulce)

Ese

Nõue tühistada ametisse nimetava asutuse 10. augusti 2005. aasta otsus, millega hageja, kes oli ajutine teenistuja ja avaliku konkursi COM/A/3/02 laureaat, nimetati personalieeskirjade XIII lisa sätteid kohaldades ametnikuks palgaastme A*6 järgus 2.

Resolutsioon

Jätta hagi rahuldamata.

Pooled kannavad ise oma kohtukulud.

____________

1 - ELT C 165, 15.7.2006, lk 36.