Language of document : ECLI:EU:F:2010:136

PERSONALERETTENS DOM

(Tredje Afdeling)

28. oktober 2010

Sag F­6/09

Soukaïna Fares

mod

Europa-Kommissionen

»Personalesag — kontraktansatte — indplacering i lønklasse — hensyntagen til erhvervserfaring«

Angående: Søgsmål anlagt i henhold til artikel 236 EF og 152 EA, hvorunder Soukaïna Fares, som er kontraktansat i Kommissionen, i det væsentlige har nedlagt påstand om annullation af ansættelsesmyndighedens afgørelse om at indplacere hende i lønklasse 8 i ansættelsesgruppe III for kontraktansatte, således som denne afgørelse fremgår af hendes kontrakt som kontraktansat af 28. marts 2008.

Udfald: Europa-Kommissionens afgørelse, hvorved Soukaïna Fares blev indplaceret i lønklasse 8 i ansættelsesgruppe III for kontraktansatte, således som denne afgørelse følger af hendes kontrakt som kontraktansat af 28. marts 2008, annulleres. Europa-Kommissionen betaler sagens omkostninger.

Sammendrag

1.      Tjenestemænd — kontraktansatte — ansættelse — indplacering i lønklasse — hensyntagen til erhvervserfaring — ansættelsesmyndighedens skønsbeføjelse — domstolsprøvelse — grænser

(Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte, art. 86, stk. 1)

2.      Tjenestemænd — kontraktansatte — ansættelse — indplacering i lønklasse — hensyntagen til erhvervserfaring

(Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte, art. 86, stk. 1; Kommissionens almindelige gennemførelsesbestemmelser, art. 7, stk. 3)

1.      Institutionens udøvelse af dens vide skøn med hensyn til anerkendelse af erhvervserfaring skal ske under overholdelse af samtlige de anvendelige bestemmelser og må ikke være behæftet med et åbenbart urigtigt skøn. I denne sammenhæng skal Unionens retsinstanser begrænse sig til at efterprøve, at ansættelsesmyndigheden ikke har begået en retlig fejl, og at den ikke har udøvet sit skøn på en åbenbart fejlagtig måde.

(jf. præmis 39 og 40)

2.      Med henblik på at fastslå, om en kontraktansats tidligere erhvervserfaring kan tages i betragtning med henblik på dennes indplacering i lønklasse, indebærer artikel 7, stk. 3, i de almindelige gennemførelsesbestemmelser vedrørende procedurerne for ansættelse og beskæftigelse af kontraktansatte i Kommissionen ikke blot en kontrol af beskrivelsen af den stilling, som den kontraktansatte tidligere har bestridt, men i givet fald også en konkret vurdering af de opgaver, som den kontraktansatte varetog i forbindelse med denne stilling, med henblik på at afgøre det kvalifikationsniveau, som disse reelt udførte opgaver nødvendiggjorde. Hvis det med andre ord i praksis i hovedparten af tilfældene på grundlag af en stillingsbeskrivelse i tilstrækkeligt omfang kan afgøres, om der kan tages hensyn til en erhvervserfaring ved indplaceringen af en kontraktansat, kan Kommissionen ikke afvise at undersøge det konkrete indhold af de opgaver, som den pågældende tidligere udførte, når denne fremlægger troværdige oplysninger, hvoraf det fremgår, at de opgaver, som vedkommende i praksis varetog, ikke svarede til den formelle stillingsbeskrivelse.

(jf. præmis 63)