Language of document : ECLI:EU:C:2019:364

SKLEP PREDSEDNIKA SODIŠČA

z dne 12. aprila 2019(*)

„Izbris“

V zadevi C‑69/18,

zaradi tožbe zaradi neizpolnitve obveznosti na podlagi členov 258 in 260(3) PDEU, vložene 1. februarja 2018,

Evropska komisija, ki jo zastopajo H. Støvlbæk, G. von Rintelen in M. Žebre, agenti,

tožeča stranka,

proti

Republiki Sloveniji, ki jo zastopa N. Pintar Gosenca, agentka,

tožena stranka,

ob intervenciji

Kraljevine Belgije, ki jo zastopajo C. Pochet, J.‑C. Halleux in P. Cottin, agenti,

Zvezne republike Nemčije, ki jo zastopa S. Eisenberg, agentka,

Francoske republike, ki jo zastopata A.‑L. Desjonquères in B. Fodda, agenta,

intervenientke,

PREDSEDNIK SODIŠČA,

po opredelitvi generalnega pravobranilca E. Tancheva

izdaja naslednji

Sklep

1        Komisija je 7. marca 2019 prek aplikacije e‑Curia v skladu s členom 148 Poslovnika obvestila Sodišče, da umika tožbo, in na podlagi člena 141(2) Poslovnika predlagala, naj se Republiki Sloveniji naloži plačilo stroškov.

2        Tožena stranka v predpisanem roku ni predložila stališč glede tega umika.

3        V skladu s členom 141(1) in (2) Poslovnika se plačilo stroškov naloži stranki, ki umakne tožbo ali predlog, če nasprotna stranka v stališčih glede umika to predlaga. Vendar na predlog stranke, ki umakne tožbo ali predlog, nosi stroške nasprotna stranka, če njeno ravnanje to upravičuje.

4        V obravnavani zadevi sta bili tožba Komisije in nato njen umik posledica ravnanja Republike Slovenije, saj je ta šele po vložitvi tožbe sprejela potrebne ukrepe za izpolnitev svojih obveznosti.

5        Zato je treba Republiki Sloveniji naložiti plačilo stroškov.

6        V skladu s členom 140(1) Poslovnika države članice in institucije, ki so intervenirale v postopku, nosijo svoje stroške.

7        Zato je treba odločiti, da Kraljevina Belgija, Zvezna republika Nemčija in Francoska republika nosijo svoje stroške.

Iz teh razlogov je predsednik Sodišča sklenil:

1.      Zadeva C69/18 se izbriše iz vpisnika Sodišča.

2.      Republiki Sloveniji se naloži plačilo stroškov.

3.      Kraljevina Belgija, Zvezna republika Nemčija in Francoska republika nosijo svoje stroške.

V Luxembourgu, 12. aprila 2019

Sodni tajnik

 

Predsednik

A. Calot Escobar

 

K. Lenaerts


*      Jezik postopka: slovenščina.