Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 28 września 2011 r. - Allen przeciwko Komisji

(Sprawa F-23/10)1

(Służba publiczna - Zabezpieczenie społeczne - Ciężka choroba - Artykuł 72 regulaminu pracowniczego - Przedłużenie objęcia ubezpieczeniem od ryzyk choroby przez RCAM - Kryterium dotyczące nieobjęcia innym systemem)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Finola Allen (Armacão de Pera, Portugalia) (przedstawiciele: adwokaci L. Levi i A. Blot)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: J. Currall i D. Martin, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Skarga o stwierdzenie nieważności decyzji w przedmiocie oddalenia wniosku o uznanie, że choroba, na którą cierpi skarżąca jest chorobą ciężką.

Sentencja wyroku

Stwierdza się nieważność decyzji z dni 30 czerwca 2009 r., 17 lipca 2009 r. i 7 stycznia 2010 r., na mocy których Komisja Europejska odmówiła uznania, że F. Allen cierpiała na ciężką chorobę i odmówiła przedłużenia objęcia ubezpieczeniem ryzyka jej choroby.

W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona.

Komisja Europejska pokrywa całość kosztów postępowania.

____________

1 - Dz.U. C 161 z 19.6.2010, s. 58.