Language of document :

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 11 marca 2011 r. – Kaskarelis przeciwko Komisji

(Sprawa F-24/10)1

Język postępowania: francuski

Prezes drugiej izby zarządził wykreślenie sprawy.

____________

1    Dz.U. C 161 z 19.6.2010, s. 58.