Language of document :

Определение на Съда на публичната служба (първи състав) от 16 декември 2010 г. - AG/Парламент

(Дело F-25/10)1

(Публична служба - Длъжностни лица - Уволнение след изтичане на срока за изпитване - Явна недопустимост - Просрочване на жалбата - Съобщаване чрез препоръчано писмо с обратна разписка)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: AG (Брюксел, Белгия) (представители: S. Rodrigues и C. Bernard-Glanz, avocats)

Ответник: Европейски парламент (представители: S. Seyr и V. Montebello-Demogeot)

Предмет на делото

Искане за отмяна на решението за уволнение на жалбоподателя след изтичане на срока за изпитване, както и искане за обезщетение за вредата, която той твърди, че е претърпял.

Диспозитив на определението

Отхвърля жалбата като явно недопустима.

AG понася всички съдебни разноски.

____________

1 - ОВ C 161, 19.6.2010 г., стр. 58.