Language of document :

Žaloba podaná 31. marca 2010 - Marcuccio/Komisia

(vec F-21/10)

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobca: Luigi Marcuccio (Tricase, Lecce) (v zastúpení: G. Cipressa, advokát)

Žalovaná: Európska komisia

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutie o zamietnutí návrhu žalobcu smerujúceho k získaniu náhrady škody vzniknutej z dôvodu, že žalovaná zaslala oznámenie o dlhu týkajúce sa odmeny advokáta, ktorý ho zastupoval vo veci T-241/03, advokátovi, ktorý zastupoval žalobcu v tejto veci a nie samotnému žalobcovi

Návrhy žalobcu

zrušiť implicitné rozhodnutie o zrušení návrhu z 23. februára 2009,

v nevyhnutnom rozsahu zrušiť akt, bez ohľadu na jeho formu, o zamietnutí sťažnosti zo 14. septembra 2009 smerujúcej proti rozhodnutiu o zamietnutí návrhu z 23. februára 2009,

v nevyhnutnom rozsahu zrušiť oznámenie z 1. decembra 2009 spísané vo francúzskom jazyku a žalobcom prijaté 19. januára 2010, spojené s prekladom do talianskeho jazyka,

uložiť Komisii povinnosť nahradiť majetkovú a nemajetkovú škodu neoprávnene spôsobenú žalobcovi v nadväznosti na spísanie a zaslanie advokátovi, ktorá zastupoval žalobcu vo veci T-241/03 oznámenia zo 4. decembra 2006 a zaplatiť žalobcovi sumu 10 000,00 eur alebo sumu vyššiu alebo nižšiu, ktorú Súd pre verejnú službu bude považovať za primeranú a spravodlivú,

uložiť Komisii povinnosť zaplatiť žalobcovi odo dňa nasledujúceho po dni, keď návrh z 23. februára 2009 došiel Komisii a až do skutočného zaplatenia sumy 10 000,00 eur, úroky z tejto sumy vo výške 10 % ročne s ročnou kapitalizáciou,

zaviazať Komisiu na náhradu trov konania.

____________