Language of document :

Usnesení Soudu pro veřejnou službu (třetího senátu) ze dne 11. března 2013 – Marcuccio v. Komise

(Věc F-17/12)1

„Veřejná služba – Článek 34 odst. 1 a 6 jednacího řádu – Žaloba podaná faxem ve lhůtě pro podání žaloby – Vlastnoruční podpis jiného advokáta, než toho, který je uveden na originálu žaloby zaslané dopisem – Opožděné podání žaloby – Zjevná nepřípustnost“

Jednací jazyk: italština

Účastníci řízení

Žalobce: Luigi Marcuccio (Tricase, Itálie) (zástupce: G. Cipressa, advokát)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: C. Berardis-Kayser a M. J. Baquero Cruz, zmocněnci, ve spolupráci s A. Dal Ferro, advokát)

Předmět věci

Návrh na uložení Komisi povinnosti zaplatit finanční částku z titulu náhrady škody, která údajně vznikla žalobci z důvodu nepřiměřené délky trvání řízení o uznání závažnosti jeho nemoci.Výrok usneseníŽaloba se odmítá jako zjevně nepřípustná.Luigi Marcuccio ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené Evropskou komisí.