Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (kolmas koda) 11. märtsi 2013. aasta määrus – Marcuccio versus komisjon

(kohtuasi F-17/12)1

(Avalik teenistus – Kodukorra artikli 34 lõiked 1 ja 6 – Faksi teel tähtaegselt esitatud hagiavaldus – Käsitsi kirjutatud allkiri, mis kuulub teisele advokaadile, kui see kes esineb kirja teel saadetud originaalhagiavalduses – Hilinenult esitatud hagi – Ilmselge vastuvõetamatus)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Hageja: Luigi Marcuccio (Tricase, Itaalia) (esindaja: advokaat G. Cipressa)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: C. Berardis-Kayser ja J. Baquero Cruz, keda abistas advokaat A. Dal Ferro)

Ese

Nõue mõista komisjonilt välja hüvitis kahju eest, mida hageja väidetavalt kandis tema haiguse raskuse tunnistamise menetluse ülemäära pika kestuse tõttu.

Resolutsioon

Jätta hagi ilmse vastuvõetamatuse tõttu läbi vaatamata.

Jätta Luigi Marcuccio kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja Euroopa Komisjoni kohtukulud.

____________

____________

1 ELT C 138, 12.5.2012, lk 33.