Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 4 lutego 2012 r. – ZZ przeciwko Trybunałowi Obrachunkowemu

(Sprawa F-14/12)

Język postępowania: niemiecki

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciel: O. Mader, Rechtsanwalt)

Strona pozwana: Europejski Trybunał Obrachunkowy

Przedmiot i opis sporu

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji strony pozwanej o nieawansowaniu skarżącego do grupy zaszeregowania AD 13 w ramach postępowania w sprawie awansu za 2011 r.

Żądania strony skarżącej

Stwierdzenie nieważności decyzji strony pozwanej z dnia 26 maja 2011 r. o nieawansowaniu skarżącego do grupy zaszeregowania AD 13 w ramach postępowania w sprawie awansu za 2011 r.;

stwierdzenie nieważności decyzji strony pozwanej z dnia 18 listopada 2011 r., na mocy której potwierdziła ona liczbę stanowisk dostępnych w 2011 r. w ramach awansu do grupy zaszeregowania AD 13 z tą konsekwencją, że zażalenie skarżącego na decyzję z dnia 26 maja 2011 r. zostało oddalone;

obciążenie Europejskiego Trybunału Obrachunkowego kosztami postępowania.