Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 8 lutego 2012 r. – ZZ przeciwko Komisji

(Sprawa F-17/12)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciel: adwokat G. Cipressa)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Przedmiot i opis sporu

Zasądzenie od Komisji naprawienia szkody jaką miał odnieść skarżący w związku z przewlekłością postępowania w przedmiocie uznania, że jego choroba ma podłoże zawodowe.

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności decyzji, bez względu na to jaką przybrała ona formę, o oddaleniu przez Komisję wniosku z dnia 23 listopada 2010 r., przedstawionego przez skarżącego organowi powołującemu Komisji;

stwierdzenie nieważności pisma Komisji z dnia 24 stycznia 2011 r. o numerze referencyjnym „Ref Ares(2011)74616 - 24/0112011”;

w razie potrzeby, stwierdzenie nieważności decyzji, bez względu na to jaką przybrała ona formę, o oddaleniu zażalenia wniesionego przez skarżącego na pismo z dnia 24 stycznia 2011 r.;

w razie potrzeby, unieważnienie pisma z dnia 23 września 2011 r. o numerze referencyjnym „Ref Ares(2011)1010393 - 23/09/2011”;

w razie potrzeby, stwierdzenie faktu, że postępowanie w przedmiocie wniosku skarżącego na podstawie art. 72 regulaminu pracowniczego o uznanie jego prawa do uzyskania zwrotu w 100% poniesionych przez niego kosztów medycznych trwało przez ponad 5 lat;

w zakresie w jakim to niezbędne, stwierdzenie, że wspomniane postępowanie nie zostało przeprowadzone w rozsądnym terminie;

w efekcie, zasądzenie od Komisji naprawienia szkody poniesionej przez skarżącego w związku z przewlekłością wspomnianego postępowania, poprzez zapłatę kwoty 10000 EUR, albo takiej wyższej lub niższej kwoty jaką Sąd uzna za słuszną;

zasądzenie od Komisji na rzecz skarżącego, za okres od dnia następującego po dniu, w którym wniosek z dnia 23 listopada 2010 r. został doręczony Komisji do dnia rzeczywistego dokonania zapłaty kwoty 10000 EUR, odsetek od tej kwoty w wysokości 10 % rocznie z coroczną kapitalizacją;

obciążenie Komisji kosztami postępowania.