Language of document :

Жалба, подадена на 10 февруари 2012 г. — ZZ/Комисия

(Дело F-16/12)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: ZZ (представители: P. Nelissen Grade и G. Leblanc, avocats)

Ответник: Европейска комисия

Предмет на производството

Отмяна на решението, с което едностранно се променя местоработата на жалбоподателя

Искания на жалбоподателя

да се отмени решението на органа по назначаването от 1 февруари 2012 г., с което жалбоподателят е назначен в отдел D 5 вместо в отдел A 4,

Комисията да бъде осъдена да заплати на жалбоподателя обезщетение за неимуществени вреди в размер на 3 000 EUR,

Комисията да бъде осъдена да заплати съдебните разноски.