Language of document :

Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Nejvyšší správní soud (Tsjechië) op 18 februari 2021 – HJ

(Zaak C-101/21)

Procestaal: Tsjechisch

Verwijzende rechter

Nejvyšší správní soud

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: HJ

Verwerende partij: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Prejudiciële vraag

Verzet artikel 2, gelezen in samenhang met artikel 12, onder a) en c), van richtlijn 2008/94/EG1 van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de bescherming van de werknemers bij insolventie van de werkgever zich tegen rechtspraak van nationale rechterlijke instanties die inhoudt dat de directeur van een handelsvennootschap niet wordt beschouwd als „werknemer” met het oog op de honorering van loonaanspraken overeenkomstig richtlijn 2008/94/EG op de enkele grond dat hij als werknemer tevens lid is van het statutaire orgaan van de betrokken handelsvennootschap?

____________

1 PB 2008, L 283, blz. 36.