Language of document :

2021 m. vasario 15 d. Bundesfinanzhof (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Finanzamt R / W-GmbH

(Byla C-98/21)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Bundesfinanzhof

Šalys pagrindinėje byloje

Atsakovė ir kasatorė: Finanzamt R

Ieškovė ir kita kasacinio proceso šalis: W-GmbH

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar tokiomis aplinkybėmis, kaip antai susiklosčiusios pagrindinėje byloje, 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyvos 2006/112/EB1 dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos 168 straipsnio a punktas, siejamas su 167 straipsniu, turi būti aiškinamas taip, kad verslą valdanti kontroliuojančioji bendrovė, kuri vykdo apmokestinamuosius pardavimo sandorius su patronuojamosiomis bendrovėmis, turi teisę į PVM atskaitą taip pat ir už paslaugas, kurias ji įsigyja iš trečiųjų asmenų ir mainais į teisę gauti bendrojo pelno dalį investuoja į patronuojamąsias bendroves, nors nupirktos paslaugos tiesioginiu ir nedelsiant atsirandančiu ryšiu susijusios ne su pačios kontroliuojančiosios bendrovės sandoriais, o su (iš esmės) neapmokestinamomis patronuojamųjų bendrovių veiklomis, nėra įtraukiamos į (patronuojamosioms bendrovėms suteiktų) apmokestinamų sandorių kainą ir nepriklauso bendriesiems kontroliuojančiosios bendrovės nuosavos ekonominės veiklos išlaidų elementams?

2.    Jei į pirmąjį klausimą būtų atsakyta teigiamai: ar tuo atveju, kai verslą valdanti kontroliuojančioji bendrovė kaip tarpininkė įtraukiama į patronuojamųjų bendrovių vykdomą paslaugų pirkimą tokiu būdu, kad ji pati įsigyja paslaugas, už kurias patronuojamosios bendrovės neturėtų teisės į PVM atskaitą, jeigu įsigytų jas betarpiškai, investuoja šias paslaugas į patronuojamąsias bendroves mainais į teisę gauti jų pelno dalį ir galiausiai, remdamasi savo, kaip verslą valdančios kontroliuojančiosios bendrovės, pozicija, pareiškia teisę į viso įsigyjant paslaugas sumokėto pirkimo PVM atskaitą, tai yra piktnaudžiavimas teise, kaip jis suprantamas pagal Europos Sąjungos Teisingumo Teismo jurisprudenciją, ar šį tarpininkavimą galima pateisinti nemokestiniais pagrindais, nors viso pirkimo PVM atskaita per se nedera su sistema ir kontroliuojančiųjų bendrovių konstruktams, palyginti su vienpakopėmis įmonėmis, suteiktų konkurencinį pranašumą?

____________

1 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyva 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos (OL L 347, 2006, p. 1).