Language of document :

Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Autonome Sektion für die Provinz Bozen (Italië) op 18 februari 2021 – KW / Autonome Provinz Bozen

(Zaak C-102/21)

Procestaal: Duits

Verwijzende rechter

Autonome Sektion für die Provinz Bozen

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: KW

Verwerende partij: Autonome Provinz Bozen

Prejudiciële vragen

1.    Is de bij besluit SA.32113 (2010/N) van de Commissie van 25 juli 2012 goedgekeurde steun ter hoogte van 80 procent [van de subsidiabele kosten] van de bouw van kleine waterkrachtcentrales om voor eigen gebruik elektrische energie op te wekken uit hernieuwbare energiebronnen ten behoeve van alpen- en schuilhutten in de hoge Alpen waarvoor een aansluiting op het elektriciteitsnet niet haalbaar is zonder aanzienlijke technische inspanningen en financiële uitgaven, op 31 december 2016 beëindigd?

2.     Indien deze vraag bevestigend wordt beantwoord:

2.1    Moet artikel 20 van verordening (EU) 2015/15891 dan aldus worden uitgelegd dat in gevallen van misbruik van steun de Commissie vóór de tussenkomst van de nationale instanties een terugvorderingsbesluit moet vaststellen?

2.2    Is de betrokken staatssteun dan verenigbaar met de interne markt op grond van artikel 107, lid 3, onder c), VWEU, aangezien zij dient om de ontwikkeling van bepaalde regionale economieën te vergemakkelijken, of kan zij de mededinging vervalsen en het handelsverkeer tussen de lidstaten ongunstig beïnvloeden?

____________

1 Verordening van de Raad van 13 juli 2015 tot vaststelling van nadere bepalingen voor de toepassing van artikel 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (PB 2015, L 248, blz. 9).