Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2021. gada 18. februārī iesniedza Verwaltungsgericht, Autonome Sektion für die Provinz Bozen (Itālija) – SG/Bolcāno autonomā province

(Lieta C-103/21)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Verwaltungsgericht, Autonome Sektion für die Provinz Bozen

Pamatlietas puses

Prasītājs: SG

Atbildētāja: Bolcāno autonomā province

Prejudiciālie jautājumi

1.    Vai 2016. gada 31. decembrī ir beidzies darbības termiņš Komisijas Lēmumā (2012. gada 25. jūlijs) SA.32113 (2010/N) apstiprinātajam atbalstam 80 procentu apmērā mazo hidroelektrostaciju būvniecībai elektroenerģijas ražošanai no atjaunojamiem resursiem pašpatēriņam tādu Alpu kalnu kotedžu un tūristu mītņu vajadzībām, kuras nav iespējams pieslēgt elektroapgādes tīklam, neveicot atbilstošus tehniskos un finanšu ieguldījumus?

2.    Ja atbilde uz šo jautājumu ir apstiprinoša:

2.1    Vai tādā gadījumā papildus ir jāpārbauda, vai Regulas (ES) 2015/1589 1 20. pants ir interpretējams tādējādi, ka gadījumos, kad atbalstu izmanto ļaunprātīgi, pirms valsts iestāžu iesaistes Komisijai ir jāpieņem lēmums par atgūšanu?

2.2    Vai, ņemot vērā, ka minētais atbalsts ir paredzēts konkrētu tautsaimniecības jomu attīstībai, ir jāpārbauda, vai tas ir saderīgs ar iekšējo tirgu LESD 107. panta 3. punkta c) apakšpunkta izpratnē, vai arī tas var izkropļot konkurenci un radīt šķēršļus tirdzniecībai starp dalībvalstīm?

____________

1 Padomes Regula (2015. gada 13. jūlijs), ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Līguma par Eiropas Savienības darbību 108. panta piemērošanai (OV 2015, L 248, 9. lpp.).