Language of document :

Žaloba podaná 6. mája 2014 – mobile.international/ÚHVT – Rezon (mobile.de)

(vec T-325/14)

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: mobile.international GmbH (Kleinmachnow, Nemecko) (v zastúpení: T. Lührig, Rechtsanwalt)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Rezon OOD (Sofia, Bulharsko)

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie prvého odvolacieho senátu úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) z 9. januára 2014 vo veci R 922/2013-1,

zaviazal žalovaného na náhradu trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Zapísaná ochranná známka Spoločenstva, ktorá je predmetom návrhu na vyhlásenie neplatnosti: slovná ochranná známka „mobile.de“ pre tovary a služby zaradené do tried 9, 16, 35, 38 a 42 – ochranná známka Spoločenstva č. 9 376 989.

Majiteľ ochrannej známky Spoločenstva: žalobkyňa.

Účastník, ktorý sa domáha vyhlásenia neplatnosti: Rezon OOD.

Odôvodnenie návrhu na vyhlásenie neplatnosti: národná obrazová ochranná známka, ktorá obsahuje slovný prvok „mobile“, pre služby zaradené do tried 35, 39 a 42.Rozhodnutie zrušovacieho oddelenia: zamietnutie návrhu na vyhlásenie neplatnosti.Rozhodnutie odvolacieho senátu: vyhovenie odvolaniu a vrátenie veci zrušovaciemu oddeleniu.Dôvody žaloby:porušenie článku 57 ods. 2 nariadenia č. 207/2009 v spojení s pravidlom 22 ods. 2 nariadenia č. 2868/95,porušenie článku 76 ods. 2 nariadenia č. 207/2009,porušenie článku 15 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 207/2009,porušenie článku 57 ods. 2 nariadenia č. 207/2009 v spojení s pravidlom 22 ods. 3 a 4 nariadenia č. 2868/95,porušenie článku 78 ods. 1 písm. f) nariadenia č. 207/2009,porušenie námietky zneužitia práva v spojení s článkom 56 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009 a článkom 54 ods. 2 nariadenia č. 207/2009,porušenie článku 64 ods. 1 nariadenia č. 207/2009.