Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 2 listopada 2012 r. – ZZ przeciwko Parlamentowi

(Sprawa F-130/12)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciele: adwokaci B. Cortese i A. Salerno)

Strona pozwana: Parlament Europejski

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji odmawiającej podwojenia wysokości dodatku na dziecko pozostające na utrzymaniu na podstawie art. 67 ust. 3 regulaminu pracowniczego.

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności decyzji kierownika wydziału ds. uprawnień indywidualnych z dnia 4 sierpnia 2008 r. ograniczającej prawo strony skarżącej do uzyskania podwójnej wysokości dodatku na dziecko pozostające na utrzymaniu poprzez warunek wymagający, by „suma wszystkich szczególnych kosztów wymaganych ze względu na charakter upośledzenia i obciążających” stronę skarżącą przewyższała 333,19 EUR miesięcznie, oraz decyzji kierownika wydziału ds. uprawnień indywidualnych z dnia 24 października 2008 r. odmawiającej w danym przypadku przyznania podwójnej wysokości dodatku, potwierdzonych po ponownym rozpatrzeniu sprawy decyzją kierownika wydziału ds. uprawnień indywidualnych z dnia 5 grudnia 2011 r., która została z kolei potwierdzona decyzją Sekretarza Generalnego Parlamentu Europejskiego z dnia 20 lipca 2012 r. oddalającą zażalenie strony skarżącej, doręczoną stronie skarżącej w dniu 23 lipca 2012 r.;obciążenie Parlamentu kosztami postępowania.