Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (първи състав) от 12 декември 2013 г. — Marenco/REA

(Дело F-135/12)1

(Публична служба — Срочно нает служител — Назначаване — Покана за заявяване на интерес REA/2011/TA/PO/AD 5 — Невключване в списъка с резерви — Редовност на процедурата по подбор — Неизменност на състава на комисията по подбора)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Claudia Marenco (Брюксел, Белгия) (представители: S. Rodrigues, A. Blot и A. Tymen, avocats)

Ответник: Изпълнителна агенция за научни изследвания (REA) (представители: S. Payan-Lagrou и B. Wägenbaur, avocat)

Предмет

Искане за отмяна на решението жалбоподателката да не бъде включена в списъка с резерви от конкурса REA/2011/TA/PO/AD5.

Диспозитив

Отменя решението, изпратено на г-жа Marenco с електронно писмо от 12 март 2012 г., с което комисията по подбора в процедурата по покана за заявяване на интерес REA/2011/TA/PO/AD 5 след преразглеждане отказва да включи името на г-жа Marenco в списъка с резерви от процедурата по подбор.Осъжда Изпълнителната агенция за научни изследвания да понесе направените от нея съдебни разноски и тези на г-жа Marenco.