Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 12 grudnia 2013 r. – Marenco przeciwko REA

(Sprawa F-135/12)1

(Służba publiczna – Członek personelu tymczasowego – Zatrudnienie – Ogłoszenie o przyjmowaniu zgłoszeń do pracy REA/2011/TA/PO/AD 5 – Nieumieszczenie na liście rezerwy kadrowej – Prawidłowość postępowania w sprawie naboru – Stałość składu komisji do spraw naboru)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Claudia Marenco (Bruksela, Belgia) (przedstawiciele: adwokaci S. Rodrigues, A. Blot i A. Tymen)

Strona pozwana: Agencja Wykonawcza ds. Badań Naukowych (REA) (przedstawiciele: S. Payan-Lagrou, pełnomocnik, B. Wägenbaur, adwokat)

Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji o nieumieszczeniu strony skarżącej na liście rezerwy kadrowej konkursu REA/2011/TA/PO/AD5.Sentencja wyrokuStwierdza się nieważność doręczonej Claudii Marenco wiadomością elektroniczną z dnia 12 marca 2012 r. decyzji, którą komisja do spraw naboru dla ogłoszenia o przyjmowaniu zgłoszeń do pracy REA/2011/TA/PO/AD 5 odmówiła po ponownym zbadaniu umieszczenia nazwiska C. Marenco na liście rezerwy kadrowej w następstwie postępowania w sprawie naboru.Agencja Wykonawcza ds. Badań Naukowych pokrywa własne koszty oraz zostaje obciążona kosztami poniesionymi przez C. Marenco.