Language of document :

Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 12 december 2013 – Marcuccio / Commissie

(Zaak F-133/12)

(Openbare dienst – Ambtenaren – Niet-contractuele aansprakelijkheid van Unie – Vergoeding van schade voortvloeiende uit verzending door instelling van brief betreffende aan verzoeker opgelegde kosten aan zijn advocaat – Beroep deels kennelijk niet-ontvankelijk en deels kennelijk ongegrond – Artikel 94 Reglement voor de procesvoering)

Procestaal: Italiaans

Partijen

Verzoekende partij: Luigi Marcuccio (Tricase, Italië) (vertegenwoordiger: G. Cipressa, advocaat)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: C. Berardis-Kayser en G. Gattinara, gemachtigden, bijgestaan door A. Dal Ferro, advocaat)

Voorwerp

Verzoek om nietigverklaring van het besluit tot afwijzing van verzoekers verzoek om een schadevergoeding te krijgen voor de verzending door verweerster van een op verzoeker betrekking hebbend schrijven aan zijn advocaat alsmede verzoek om schadevergoeding

Dictum

Het beroep wordt deels kennelijk niet-ontvankelijk en deels kennelijk ongegrond verklaard.

Marcuccio zal zijn eigen kosten dragen en wordt verwezen in de kosten van de Europese Commissie.

Marcuccio wordt veroordeeld tot betaling van het bedrag van 2 000 EUR aan het Gerecht.