Language of document :

Uznesenie Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 12. decembra 2013 – Marcuccio/Komisia

(vec F-133/12)

(Verejná služba – Úradníci – Mimozmluvná zodpovednosť Únie – Náhrada škody vzniknutej tým, že inštitúcia zaslala advokátovi žalobcu list o trovách na ťarchu žalobcu – Čiastočne zjavne neprípustná a čiastočne zjavne nedôvodná žaloba – Článok 94 rokovacieho poriadku)

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobca: Luigi Marcuccio (Tricase, Taliansko) (v zastúpení: G. Cipressa, advokát)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: C. Berardis-Kayser a G. Gattinara, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci A. Dal Ferro, advokát)

Predmet veci

Návrh na zrušenie rozhodnutia o zamietnutí žiadosti žalobcu o získanie náhrady škody vzniknutej tým, že žalovaná zaslala list týkajúci sa žalobcu jeho advokátovi, vrátane náhrady škodyVýrok1.    Žaloba sa zamieta ako z časti zjavne neprípustná a z časti zjavne nedôvodná.2.    Pán Marcuccio znáša svoje vlastné trovy konania a je povinný nahradiť trovy konania Európskej komisie.3.    Pán Marcuccio je povinný zaplatiť Súdu sumu 2 000 eur.