Language of document : ECLI:EU:F:2013:200

ROZSUDEK SOUDU PRO VEŘEJNOU SLUŽBU EVROPSKÉ UNIE

(první senát)

12. prosince 2013

Věc F‑135/12

Claudia Marenco

v.

Výkonná agentura pro výzkum (REA)

„Veřejná služba – Dočasný zaměstnanec – Přijímání – Výzva k vyjádření zájmu REA/2011/TA/PO/AD 5 – Nezapsání na seznam kandidátů vhodných na přijetí – Řádný průběh výběrového řízení – Stálost složení výběrové komise“

Předmět:      Žaloba podaná na základě článku 270 SFEU, kterou se C. Marenco domáhá zejména zrušení rozhodnutí ze dne 21. února 2012, kterým výběrová komise pro výzvu k vyjádření zájmu REA/2011/TA/PO/AD 5 (dále jen „výzva k vyjádření zájmu“) odmítla po provedení výběrového řízení zapsat jméno žalobkyně na seznam kandidátů vhodných na přijetí.

Rozhodnutí:      Rozhodnutí oznámené C. Marenco elektronickou poštou ze dne 12. března 2012, kterým výběrová komise pro výzvu k vyjádření zájmu REA/2011/TA/PO/AD 5 odmítla po přezkumu po provedení výběrového řízení zapsat její jméno na seznam kandidátů vhodných na přijetí, se zrušuje. Výkonná agentura pro výzkum ponese vlastní náklady řízení a ukládá se jí náhrada nákladů řízení vynaložených C. Marenco.

Shrnutí

Úředníci – Výběrové řízení – Výběrová komise – Složení – Dostatečná stálost pro zabezpečení koherentního hodnocení kandidátů – Kritéria pro posouzení

(Služební řád, příloha III, článek 3)

S ohledem na význam role a úlohy výběrové komise je každý úředník nebo zaměstnanec, který je jejím členem, povinen zhostit se úkolů, které mu z titulu tohoto postavení přísluší, s veškerou nezbytnou péčí. Zvláště musí být řádný člen komise v zásadě přítomen při ústních zkouškách výběrového řízení.

Široká posuzovací pravomoc, která je výběrové komisi přiznána, pokud jde o určení podmínek a podrobného obsahu ústních zkoušek výběrového řízení, musí být vyvážena pečlivým dodržováním pravidel upravujících organizaci těchto zkoušek. Výběrová komise musí tudíž dbát na striktní dodržování zásady rovného zacházení s kandidáty v průběhu ústních zkoušek a objektivity při výběru mezi dotyčnými osobami. Za tímto účelem je povinna zaručit koherentní uplatňování hodnotících kritérií na všechny dotyčné kandidáty tím, že zajistí zejména stálost svého složení.

Nicméně bylo připuštěno, že pokud se ukáže, že přítomnost všech členů výběrové komise během všech zkoušek je nemožná nebo velmi obtížně realizovatelná, může potřeba zajištění kontinuity veřejné služby odůvodnit zmírnění přísnosti zásady stálosti výběrové komise za podmínky, že výběrová komise přijme nezbytná koordinační opatření, aby zajistila dodržování koherence hodnocení a srovnání výkonů kandidátů.

Pokud jde o koordinační opatření přijatá výběrovou komisí za účelem zajištění koherence hodnocení a srovnání výkonů kandidátů navzdory změnám v jejím složení, je třeba pro účely posouzení relevance takových opatření provést celkový přezkum organizace příslušných ústních zkoušek s přihlédnutím ke všem relevantním faktorům, zejména významu uvedených změn a míře přítomnosti předsedy výběrové komise, jež je s přihlédnutím ke klíčové roli koordinace, která mu přísluší, zásadním faktorem.

(viz body 30 až 32 a 36)

Odkazy:

Soud pro veřejnou službu: 29. září 2010, Brune v. Komise, F‑5/08, body 38 až 42, 55 a citovaná judikatura