Language of document : ECLI:EU:F:2013:212

EUROOPA LIIDU AVALIKU TEENISTUSE KOHTU MÄÄRUS (teine koda)

12. detsember 2013

Kohtuasi F‑133/12

Luigi Marcuccio

versus

Euroopa Komisjon

Avalik teenistus – Ametnikud – Liidu lepinguväline vastutus – Sellega, et institutsioon saatis hageja advokaadile hageja kanda jäetud kulusid puudutava kirja, tekitatud kahju hüvitamine – Osaliselt ilmselgelt vastuvõetamatu ja osaliselt ilmselgelt põhjendamatu hagi – Kodukorra artikkel 94

Ese:      ELTL artikli 270 alusel, mida vastavalt Euratomi asutamislepingu artiklile 106a kohaldatakse Euratomi asutamislepingule, esitatud hagi, millega L. Marcuccio palub esiteks tühistada otsuse, millega Euroopa Komisjon jättis rahuldamata tema taotluse hüvitada kahju, mis tekitati teda alates 2007. aasta juunist Euroopa Liidu kohtutes esindavale advokaadile (edaspidi „hageja advokaat” või „tema advokaat”) sellise kirja saatmisega, mis puudutas kohtukulude maksmist seoses 24 kohtuasjas jõustunud otsustega, milles temalt mõisteti välja komisjoni kohtukulud, ning teiseks mõista komisjonilt tema kasuks välja kahjuhüvitis.

Otsus:      Jätta hagi osaliselt ilmselge vastuvõetamatuse tõttu läbi vaatamata ja osaliselt ilmselge põhjendamatuse tõttu rahuldamata. Jätta L. Marcuccio kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja Euroopa Komisjoni kohtukulud. Mõista L. Marcucciolt Avaliku Teenistuse Kohtu kasuks välja 2000 eurot.

Kokkuvõte

1.      Ametnike hagid – Kahju hüvitamise nõue – Nõue tühistada kohtueelse menetluse otsus, millega jäeti kahju hüvitamise nõue rahuldamata – Nõue ei ole kahju hüvitamise taotluste suhtes eraldiseisev

(Personalieeskirjad, artikkel 91)

2.      Kohtumenetlus – Asja läbivaatamise kulud – Ametniku alusetu hagiga Avaliku Teenistuse Kohtule tekitatud kulud – Nende kulude väljamõistmine ametnikult

(Avaliku Teenistuse Kohtu kodukord, artikkel 94)

1.      Tühistamisnõudeid, mis on esitatud akti peale, mis sisaldab institutsiooni seisukohta kahju hüvitamise kohta kohtueelse menetluse käigus, ei saa hinnata kahju hüvitamise nõuetest eraldi, kuna selle akti tõttu on lihtsalt võimalik pöörduda nende nõuete suhtes Avaliku Teenistuse Kohtusse.

(vt punkt 32)

Viide:

Esimese Astme Kohus: 14. oktoober 2004, kohtuasi T‑256/02: I vs. Euroopa Kohus (punkt 47 ja seal viidatud kohtupraktika).

2.      Avaliku Teenistuse Kohtu kodukorra artiklis 94 on sätestatud, et kui pool on tekitanud Avaliku Teenistuse Kohtule kulusid, mida oleks võinud vältida, eriti kui hagi on esitatud ilmselgelt alusetult, võib ta need kulud tekitanud poolelt välja mõista osaliselt või tervikuna, kuid väljamõistetav summa ei või ületada 2000 eurot.

Hagi on ilmselgelt alusetu, kui hageja pöördub kohtusse ilma igasuguse kehtiva põhjenduseta ning ta on juba mitmes kohtuasjas esitanud väiteid ja etteheiteid, mis on sarnased või isegi samad kui käesoleva hagi põhjenduseks esitatud väited ja etteheited, kusjuures need väited jäeti määrusega kõikides hageja algatatud kohtuasjades kas ilmselge vastuvõetamatuse tõttu läbi vaatamata või lükati ilmselge õigusliku põhjendamatuse tõttu tagasi.

(vt punktid 52–54)