Language of document :

Rozsudek Soudního dvora (osmého senátu) ze dne 27. října 2022 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Rajonen sad – Nesebar - Bulharsko) – „S. V.“ OOD v. E. Ts. D.

(Věc C-485/21)1

„Řízení o předběžné otázce – Ochrana spotřebitele – Směrnice 93/13/EHS – Zneužívající ujednání ve spotřebitelských smlouvách – Článek 2 písm. b) – Pojem ‚spotřebitel‘ – Článek 2 písm. c) – Pojem ‚prodávající nebo poskytovatel‘ – Fyzická osoba, která je vlastníkem bytu v budově ve spoluvlastnictví – Různé druhy právních vztahů týkajících se správy a údržby této budovy – Rozdílné zacházení, pokud jde o postavení spotřebitele, které právní předpisy členského státu činí mezi spoluvlastníky, kteří uzavřeli individuální smlouvu o správě a údržbě společných částí budovy, a spoluvlastníky, kteří takovou smlouvu neuzavřeli“

Jednací jazyk: bulharština

Předkládající soud

Rajonen sad - Nesebar

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: „S. V.“ OOD

Žalovaný: E. Ts. D.

Výrok

Článek 1 odst. 1 a čl. 2 písm. b) a c) směrnice Rady 93/13/EHS ze dne 5. dubna 1993 o zneužívajících ujednáních ve spotřebitelských smlouvách

musí být vykládány v tom smyslu, že

–    fyzická osoba, která je vlastníkem bytu v budově ve spoluvlastnictví, musí být považována za „spotřebitele“ ve smyslu této směrnice, pokud uzavře smlouvu se správcem za účelem správy a údržby společných částí budovy, pokud tento byt nevyužívá pro účely, které spadají výlučně do rámce její obchodní nebo výrobní činností nebo povolání. Okolnost, že část plnění, která tento správce poskytuje na základě této smlouvy, vyplývá z nutnosti dodržovat zvláštní požadavky v oblasti bezpečnosti a územního plánování stanovené vnitrostátními právními předpisy, nemůže vyloučit uvedenou smlouvu z působnosti uvedené směrnice,

–    v případě, že je smlouva o správě a údržbě společných částí budovy ve spoluvlastnictví uzavřena mezi správcem a shromážděním vlastníků nebo společenstvím vlastníků této budovy, může být fyzická osoba, která je vlastníkem bytu v této budově, považována za „spotřebitele“ ve smyslu směrnice 93/13, pokud může být kvalifikována jako „smluvní strana“ této smlouvy a nevyužívá tento byt výlučně pro účely, které spadají do rámce její obchodní nebo výrobní činnosti nebo povolání.

____________

1 Úř. věst. C 412, 11.10.2021.