Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Audiencia provincial de Tarragona (Španělsko) dne 14. dubna 2016 – Ministerio Fiscal

(Věc C-207/16)

Jednací jazyk: španělština

Předkládající soud

Audiencia provincial de Tarragona, Sección cuarta

Účastník původního řízení

Ministerio Fiscal

Předběžné otázky

Lze dostatečnou závažnost trestných činů jako kritérium, které odůvodňuje zásah do základních práv zakotvených v článcích 7 a 8 Listiny1 , identifikovat výlučně s ohledem na trest, který lze za vyšetřovaný trestný čin uložit, nebo je navíc nezbytné v trestném jednání identifikovat zvláštní úrovně škodlivosti pro individuální nebo kolektivní právní statky?

Jaký by měl být tento minimální práh, pokud určení závažnosti trestného činu pouze s ohledem na trest, který lze uložit, případně vyhovuje ústavním zásadám Unie uplatněným Soudním dvorem Evropské unie v rozsudku ze dne 8. dubna 2014 jako standardům přísného přezkumu směrnice2 ? Byl by slučitelný s obecným stanovením meze na tři roky odnětí svobody?

____________

1 Listina základních práv Evropské unie (Úř. věst. C 326, s. 391).

2 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/24/ES ze dne 15. března 2006 o uchovávání údajů vytvářených nebo zpracovávaných v souvislosti s poskytováním veřejně dostupných služeb elektronických komunikací nebo veřejných komunikačních sítí a o změně směrnice 2002/58/ES (Úř. věst. L 105, s. 54).