Language of document :

Žaloba podaná dne 30. června 2006 - Verheyden v. Komise

(Věc F-72/06)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Luc Verheyden (Angera, Itálie) (zástupce: E. Boigelot, advokát)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Návrhová žádání žalobce

nařídit předložení spisu týkajícího se žalobce a zapečetěného Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF), stejně jako veškerých poznatků a dokumentů, které OLAF proti němu shromáždil;

nařídit předložení pověření inspektorů OLAF;

nařídit předložení veškerých zpráv OLAF týkajících se vyšetřování, ať byly předány italským soudním orgánům, či nikoliv, a to včetně závěrečné zprávy o vnitřním vyšetřování;

zrušit vyšetřování vedené proti žalobci;

zrušit sdělení OLAF obsahující oznámení o vyšetřování a informaci italských soudních orgánů, stejně jako předání zpráv o vyšetřování italským soudním orgánům;

zrušit průběžné a závěrečné vyšetřovací zprávy;

zrušit implicitní rozhodnutí o zamítnutí žádosti a stížnosti žalobce;

zrušil jakýkoliv akt následující po rozhodnutích, která byla přijata po podání této žaloby, nebo jakýkoliv akt, který se k nim vztahuje;

uložit žalované úhradu náhrady škody určenou ex aequo et bono na 30 000 eur, s výhradou zvýšení nebo snížení v průběhu řízení;

uložit žalované náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu své žaloby žalobce, vedle toho, že uplatňuje žalobní důvody velmi podobné žalobním důvodům uplatněným v rámci věci F-5/05 1 a že uplatňuje stejné námitky protiprávnosti jako v uvedené věci, rovněž tvrdí, že nařízení Rady (ES, Euratom) č. 723/2004 ze dne 22. března 2004, kterým se mění služební řád úředníků a pracovní řád ostatních zaměstnanců2, je protiprávní, v části, ve které zavádí článek 1 přílohy IX služebního řádu.

____________

1 - Úř. věst. C 82, 2.4.2005 (věc původně zapsaná u Soudu prvního stupně Evropských společenství pod číslem T-22/05 a předaná Soudu pro veřejnou službu Evropské unie nařízením ze dne 15.12.2005)

2 - Úř. věst. L 124, 27.4.2004, s. 1; Zvl. vyd. 01/02, s. 130.