Language of document :

Kanne 19.6.2006 - Longinidis v. Cedefop

(Asia F-74/06)

Oikeudenkäyntikieli: kreikka

Asianosaiset

Kantaja: Longinidis (Thessaloniki, Kreikka) (edustajat: asianajajat N. Korogiannakis ja N. Keramidas)

Vastaaja: Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus (Cedefop)

Vaatimukset

Henkilöstötuomioistuimen on kumottava seuraavat päätökset:

Cedefop:n johdon 30.11.2005 tekemä päätös, jolla kantajan toistaiseksi voimassa oleva työsopimus päätettiin

Cedefop:n johdon 10.3.2006 tekemä päätös, jolla edellä mainitun päätöksen täytäntöönpanon lykkäämistä koskeva kantajan vaatimus hylättiin

Cedefop:n johdon 9.12.2005 tekemä päätös, jolla kantaja alennettiin oikeudellisia ja sopimuksiin liittyviä asioita hoitavan osaston päällikön ("Head of Legal and Contract Management Service") tehtävistä Cedefop:in neuvonantajaksi

24.5.2006 tehty päätös, jolla Cedefop:n valituslautakunta hylkäsi kantajan valituksen, jolla hän vaati edellä mainitun kolmen päätöksen kumoamista, koska tämä päätös sisältää ne perustelut, joilla nimittävä viranomainen purki kantajan sopimuksen

11.11.2005 tehty päätös, jolla Cedefop:n johto muutti valituslautakunnan kokoonpanoa

14.11.2005 tehty päätös, jolla Cedefop:n valituslautakunta muutti työjärjestystään

Cedefop:n valituslautakunnan 10.3.2006 tehty päätös, jolla edellä mainittujen, 11.11. ja 14.11.2005 tehtyjen päätösten kumoamista koskeva kantajan vaatimus hylättiin

Cedefop:n johdon 28.4.2006 tekemä päätös, jolla hylättiin kantajan vaatimus siitä, että Cedefop:n apulaisjohtaja ei saisi osallistua viimeksi mainittua ja kantajaa koskevan hallinnollisen tutkinnan johtamiseen

Cedefop:n valituslautakunnan Cedefop:n erään työntekijän tekemästä valituksesta 9.3.2006 tekemä päätös, koska tämä päätös vaikuttaa kantajan maineeseen ja hänen henkilölliseen koskemattomuuteensa

Cedefop on velvoitettava korvaamaan kantajalle edellä mainitulla, 30.11.2005 tehdyllä päätöksellä aiheutettu taloudellinen vahinko, joka on suuruudeltaan peruspalkan, palkan lisien ja eläkeoikeuden suuruinen. Lisäksi se on velvoitettava maksamaan kantajalle 50 000 euroa korvauksena edellä mainituilla, 30.11.2005 ja 9.3.2006 tehdyillä päätöksillä aiheutetusta henkisestä kärsimyksestä. Cedefop on velvoitettava maksamaan kantajalle yhden euron suuruinen symbolinen määrä korvauksena edellä mainitulla 11.11.2005 tehdyllä päätöksellä aiheutetusta henkisestä kärsimyksestä, ja velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Cedefop päätti 30.11.2005 tekemällään päätöksen kantajan ja Cedefop:in välisen toistaiseksi voimassaolevan työsopimuksen. Kantajan mukaan tuota päätöstä tehtäessä ylitettiin nimittävän viranomaisen harkintavallan rajat ja käytettiin väärin harkintavaltaa, loukattiin puolustautumisoikeuksia ja oikeutta tulla kuulluksi, ja lisäksi sen perustelut ovat ristiriitaiset.

Kantajan mukaan nimittävän viranomaisen hallinnollista valitusta tutkiessaan antamista selityksistä ilmenee, että erottamisen syytä on etsittävä kantajan elokuussa 2005 tekemästä ehdotuksesta olla jatkamatta erään kantajan alaisena työskentelevän työntekijän määräaikaista työsopimusta. Sen jälkeen kun Cedefop:n johtohenkilöstö oli uusittu, nimittävä viranomainen oli jatkanut tuon työntekijän työsopimusta ja erottanut kantajan. Nimittävä viranomainen oli näitä päätöksiä tehdessään arvioinut olosuhteita selvästi virheellisesti ja kantajan erottaminen oli selvästi yksikön etujen vastaista.

Tämän jälkeen kantaja väittää, että muissa riidanalaisilla päätöksillä rikotaan Cedefop:n sisäisiä, lakiin perustuvia menettelyjä, kuten valituslautakuntaa koskevia sääntöjä, hallinnollista tutkintaa koskevia säännöksiä ja kurinpitomenettelyjä.

Kantaja vaatii myös vahingonkorvausta siitä, että hänen työsopimuksensa on irtisanottu lainvastaisesti. Lopuksi hän vaatii, että Cedefop velvoitetaan yhteisön sopimussuhteen ulkopuolista vastuuta koskevien säännösten nojalla korvaamaan sen vahingon, joka erottamispäätöksellä ja valituslautakunnan edellä mainitun työntekijän valituksesta tekemällä päätöksellä on aiheutettu hänen henkilölleen ja ammatilliselle maineelleen.

____________