Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 19 czerwca 2006 r. - Longinidis przeciwko CEDEFOP

(Sprawa F-74/06)

Język postępowania: grecki

Strony

Strona skarżąca: Pavlos Longinidis (Saloniki, Grecja) (Przedstawiciele: N. Korogiannakis i N. Keramidas, avocats)

Strona pozwana: Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (CEDEFOP)

Żądania strony skarżącej

uchylenie decyzji dyrekcji CEDEFOP z dnia 30 listopada 2005 r. o rozwiązaniu umowy o pracę na czas nieokreślony ze skarżącym;

uchylenie decyzji dyrekcji CEDEFOP z dnia 10 marca 2006 r. oddalającej wniosek skarżącego o zawieszenie wykonania wyżej wspomnianej decyzji;

uchylenie decyzji dyrekcji CEDEFOP z dnia 9 grudnia 2005 r. o przeniesieniu skarżącego ze stanowiska kierownika wydziału prawnego i zarządzania umowami ("Head of Legal and Contract Management Service") na stopień doradcy CEDEFOP;

uchylenie decyzji z dnia 24 maja 2006 r., którą komisja odwoławcza CEDEFOP oddaliła zażalenie złożone przez skarżącego w sprawie uchylenia trzech powyższych decyzji; decyzja ta zawierała uzasadnienie wypowiedzenia umowy o pracę ze skarżącym przedstawione przez organ powołujący;

uchylenie decyzji z dnia 11 listopada 2005 r., którą dyrekcja CEDEFOP zmieniła skład komisji odwoławczej;

uchylenie decyzji z dnia 14 listopada 2005 r., którą komisja odwoławcza CEDEFOP zmieniła swój regulamin;

uchylenie decyzji komisji odwoławczej CEDEFOP z dnia 10 marca 2006 r. oddalającej zażalenie złożone przez skarżącego w sprawie uchylenia wyżej wspomnianych decyzji z dnia 11 listopada 2005 r. i z dnia 14 listopada r.;

uchylenie decyzji dyrekcji CEDEFOP z dnia 28 kwietnia 2006 r. oddalającej wniosek złożony przez skarżącego o wyłączenie zastępcy dyrektora CEDEFOP z dochodzeń administracyjnych dotyczących tego ostatniego i skarżącego;

uchylenie decyzji komisji odwoławczej CEDEFOP z dnia 9 marca 2006 r. dotyczącej zażalenia złożonego przez pracownika CEDEFOP w zakresie, w jakim ta decyzja narusza dobre imię skarżącego oraz jego sferę zawodową;

zasądzenie od CEDEFOP odszkodowania na rzecz skarżącego, równego wynagrodzeniu podstawowemu wraz z dodatkami i uprawnieniami emerytalnymi, za poniesioną szkodę finansową spowodowaną wyżej wspomnianą decyzją z dnia 30 listopada 2005 r.;

zasądzenie od CEDEFOP na rzecz skarżącego 50 000 EUR jako zadośćuczynienia za krzywdę doznaną w związku z decyzją z dnia 30 listopada 2005 r., jak również wyżej wspomnianą decyzją z dnia 9 marca 2006 r.;

zasądzenie od CEDEFOP na rzecz skarżącego symbolicznego euro jako zadośćuczynienia za krzywdę doznaną w związku z wyżej wspomnianą decyzją z dnia 11 listopada 2005 r.;

obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Decyzją z dnia 30 listopada 2005 r. dyrektor CEDEFOP rozwiązała umowę o pracę na czas nieokreślony pomiędzy skarżącym a CEDEFOP. Według skarżącego decyzja ta została wydana przy przekroczeniu granic uprawnień dyskrecjonalnych organu powołującego i stanowi nadużycie władzy, narusza prawa do obrony i prawo do bycia wysłuchanym, jak również zawiera sprzeczności w uzasadnieniu.

Według skarżącego z wyjaśnień organu powołującego udzielonych w ramach badania zażalenia wniesionego w drodze administracyjnej wynika, że powodu rozwiązania umowy o pracę należy szukać w poczynionej przez skarżącego w sierpniu 2005 r. propozycji nieprzedłużenia umowy o pracę na czas określony z pewną pracowniczką, której przełożonym był skarżący. Organ powołujący, po przedłużeniu mandatu zarządu CEDEFOP, przywrócił tę pracowniczkę do pracy, a rozwiązał umowę o pracę ze skarżącym. Organ powołujący wydał te decyzje, opierając się na oczywistym błędzie w ocenie stanu faktycznego, a decyzja o rozwiązaniu umowy o pracę ze skarżącym była bezspornie sprzeczna z interesem służby.

Następnie skarżący podnosi, że inne zaskarżone decyzje naruszają wewnętrzne procedury prawne w CEDEFOP, takie jak przepisy dotyczące komisji odwoławczej, przepisy dotyczące dochodzeń administracyjnych oraz postępowania dyscyplinarnego.

Skarżący żąda również odszkodowania za niezgodne z prawem wypowiedzenie umowy o pracę. Wreszcie, w oparciu o przepisy dotyczące pozaumownej odpowiedzialności organów Wspólnoty, żąda on odszkodowania od CEDEFOP z uwagi na rzekome naruszenie jego osobowości oraz reputacji zawodowej decyzją o rozwiązaniu umowy o pracę i treścią decyzji wydanej przez komisję odwoławczą odnośnie do zażalenia wyżej wspomnianej pracowniczki.

____________