Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 24. apríla 2008 - Longinidis/Cedefop

(vec F-74/06)1

(Verejná služba - Dočasní zamestnanci - Zmena miesta pridelenia - Odvolacia komisia - Zloženie a vnútorný poriadok - Nelojálne správanie - Prepustenie - Odôvodnenie - Zjavne nesprávne posúdenie - Zneužitie právomoci)

Jazyk konania: gréčtina

Účastníci konania

Žalobca: Pavlos Longinidis (Panorama, Grécko) (v zastúpení: N. Korogiannakis a N. Keramidas, advokáti)

Žalovaný: Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop) (v zastúpení: M. Fuchs, splnomocnený zástupca, za právnej pomoci P. Anestis, advokát)

Predmet veci

Jednak zrušenie rozhodnutia riaditeľstva Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop) o vypovedaní zmluvy žalobcu na dobu neurčitú, ako aj radu rozhodnutí týkajúcich sa predovšetkým odvolacej komisie Cedefop, a jednak návrh na náhradu škody

Výrok rozsudku

1.    Žaloba sa zamieta ako sčasti neprípustná a sčasti nedôvodná.

2.    Každý účastník konania znáša svoje vlastné trovy konania.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 237, 30.9.2006. s. 15.