Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 13 december 2007 - Van Neyghem / Commissie

(Zaak F-73/06)1

(Openbare dienst - Ambtenaren - Algemeen vergelijkend onderzoek - Beoordeling van schriftelijk examen - Klachttermijn - Ontvankelijkheid - Motiveringsplicht)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Kris Van Neyghem (Vissenaken, België) (vertegenwoordigers: aanvankelijk S. Rodrigues, A. Jaume en C. Bernard-Glanz, advocaten, vervolgens S. Rodrigues en C. Bernard-Glanz, advocaten)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen (vertegenwoordigers: V. Joris en M. Velardo, gemachtigden)

Voorwerp

Enerzijds, nietigverklaring van het besluit van EPSO van 1 juni 2005 om verzoeker niet toe te laten tot het mondelinge examen van vergelijkend onderzoek EPSO/A/19/04 omdat hij onvoldoende punten voor het schriftelijk examen heeft behaald en, anderzijds, vordering tot schadevergoeding

Dictum

Het beroep wordt verworpen.

Elke partij zal de eigen kosten dragen.

____________

1 - PB C 190 van 12.8.2006, blz. 37.