Language of document : ECLI:EU:F:2009:40

WYROK SĄDU DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ

(pierwsza izba)

z dnia 28 kwietnia 2009 r.

Sprawa F-72/06

Luc Verheyden

przeciwko

Komisji Wspólnot Europejskich

Służba publiczna – Urzędnicy – Dochodzenie wewnętrzne OLAF‑u – Decyzja OLAF-u o przekazaniu informacji krajowym organom wymiaru sprawiedliwości – Dopuszczalność

Przedmiot: Skarga wniesiona na podstawie art. 236 WE i art. 152 EWEA, w której L. Verheyden żąda w szczególności stwierdzenia nieważności decyzji Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) o przekazaniu dotyczących go informacji włoskim organom wymiaru sprawiedliwości oraz zasądzenia odszkodowania od Komisji.

Orzeczenie: Skarga zostaje oddalona. Każda ze stron pokrywa własne koszty.

Streszczenie

1.      Urzędnicy – Skarga – Akt niekorzystny – Decyzja Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) o przekazaniu informacji krajowym organom wymiaru sprawiedliwości – Włączenie

(regulamin pracowniczy, art. 90a; rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1073/1999, art. 10 § 2)

2.      Urzędnicy – Skarga – Skarga skierowana przeciwko Europejskiemu Urzędowi ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF)

(regulamin pracowniczy, art. 90 ust. 1, art. 90a)

3.      Urzędnicy – Skarga – Uprzednie postępowanie administracyjne

(regulamin pracowniczy, art. 90)

1.      Decyzje Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) o przekazaniu informacji krajowym organom wymiaru sprawiedliwości na podstawie art. 10 ust. 2 rozporządzenia nr 1073/1999 dotyczącego dochodzeń prowadzonych przez OLAF, w świetle konsekwencji, jakie mogą wywołać, i zważywszy na konieczność zapewnienia skutecznej ochrony sądowej osobom podlegającym regulaminowi pracowniczemu, stanowią akt niekorzystny w rozumieniu art. 90a regulaminu pracowniczego.

(zob. pkt 38)

Odesłanie:

Sąd do spraw Służby Publicznej: sprawy połączone F‑5/05 i F‑7/05 Violetti i in. przeciwko Komisji, 28 kwietnia 2009 r., Zb.Orz.SP s. I‑A‑1‑0000, II‑A‑1‑0000, pkt 69–97

2.      W systemie środków prawnych ustanowionym w art. 90a regulaminu pracowniczego skarga odszkodowawcza mająca na celu uzyskanie naprawienia szkody lub krzywdy, za które odpowiedzialny jest Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF), jest dopuszczalna tylko wtedy, gdy przed jej wniesieniem zostało przeprowadzone postępowanie poprzedzające wniesienie skargi, zgodne z przepisami regulaminu pracowniczego. Postępowanie to różni się w zależności od tego, czy szkoda, której naprawienia się żąda, wynika z aktu niekorzystnego w rozumieniu art. 90a regulaminu pracowniczego, czy też z zachowania OLAF‑u, które nie ma charakteru decyzyjnego. W pierwszym przypadku zadaniem zainteresowanego jest złożenie w wyznaczonym terminie zażalenia na dany akt do dyrektora OLAF‑u. Natomiast w drugim przypadku postępowanie administracyjne powinno być wszczęte poprzez złożenie wniosku w rozumieniu art. 90 ust. 1 regulaminu pracowniczego zmierzającego do uzyskania odszkodowania lub zadośćuczynienia, a następnie powinno być kontynuowane w stosownym przypadku przez złożenie zażalenia na decyzję o oddaleniu wniosku. Jednakże, w przypadku gdy istnieje bezpośredni związek pomiędzy skargą o stwierdzenie nieważności a skargą odszkodowawczą, skarga odszkodowawcza jest dopuszczalna jako akcesoryjna w stosunku do skargi o stwierdzenie nieważności, i nie musi być koniecznie poprzedzona złożonym do administracji wnioskiem o naprawienie poniesionej szkody oraz zażaleniem kwestionującym zasadność oddalenia wniosku w sposób wyraźny lub dorozumiany.

(zob. pkt 53)

Odesłanie:

Sąd Pierwszej Instancji: sprawa T‑500/93 Y przeciwko Trybunałowi Sprawiedliwości, 28 czerwca 1996 r., RecFP s. I‑A‑335, II‑977, pkt 64, 66

3.      Niedochowanie terminów przewidzianych w art. 90 regulaminu pracowniczego może powodować powstanie odpowiedzialności danej instytucji za ewentualnie wyrządzoną zainteresowanym szkodę, pod warunkiem jednak, że w celu uzyskania naprawienia podnoszonej szkody zainteresowani przeszli przez obydwa etapy postępowania poprzedzającego wniesienie skargi, tj. etap złożenia wniosku, a następnie zażalenia.

(zob. pkt 60)

Odesłanie:

Sąd Pierwszej Instancji: sprawa T‑267/03 Roccato przeciwko Komisji, 26 stycznia 2005 r., Zb.Orz.SP s. I‑A‑1, II‑1, pkt 84