Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen (Saksamaa) 18. aprillil 2019 – BY ja CZ versus Saksamaa Liitvabariik

(kohtuasi C-321/19)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen

Põhikohtuasja pooled

Kaebajad: BY, CZ

Vastustaja: Saksamaa Liitvabariik

Eelotsuse küsimused

1.    Kas teemaksu tasumiseks kohustatud isik saab liikmesriigi kohtus tugineda teemaksu arvutamise korra järgimisele vastavalt direktiivi 1999/62/EÜ, mida on muudetud direktiiviga 2006/38/EÜ1 , artikli 7 lõikele 9 ning artikli 7a lõigetele 1 ja 2 (olenemata sama direktiivi artikli 7a lõikest 3 koostoimes III lisaga), kui liikmesriik ei järginud teemaksu kehtestamisel neid sätteid täies ulatuses või võttis need teemaksu maksmiseks kohustatud isikut koormaval viisil üle ebaõigesti?

2.    Juhul kui vastus esimesele küsimusele on jaatav:

a)    Kas infrastruktuurivõrgu kasutuskuludena direktiivi 1999/62/EÜ, mida on muudetud direktiiviga 2006/38/EÜ, artikli 7 lõike 9 teise lause tähenduses võib arvesse võtta ka liikluspolitsei kulusid?

b)    Kas kaalutud keskmise teemaksu kehtestamine määras, mis ületab asjaomase infrastruktuurivõrgu kulusid

aa)    kuni 3,8%, eelkõige juhul, kui arvesse võetakse kulud, mida põhimõtteliselt ei või arvesse võtta,

bb)    kuni 6%

viib selleni, et rikutakse direktiivi 1999/62/EÜ, mida on muudetud direktiiviga 2006/38/EÜ, artikli 7 lõikes 9 sätestatud keeldu kulusid ületada, mille tagajärjel tuleb riigisisene õigus jätta selles osas kohaldamata?

3.    Juhul kui vastus teise küsimuse punktile b) on jaatav:

a)    Kas Euroopa Kohtu 26. septembri 2000. aasta kohtuotsust C-205/982 (punkt 138) tuleb mõista nii, et kulude olulist ületamist ei saa õigustada kohtumenetluses tagantjärele esitatud kuluarvutusega, mille eesmärk on tõendada, et kehtestatud teemaksumäär lõppkokkuvõttes tegelikult ei ületa arvesse võetavaid kulusid?

b)    Juhul kui vastus kolmanda küsimuse punktile a) on eitav:

Kas pärast arvutusperioodi lõppu tehtava tagantjärele arvestuse puhul tuleb tervikuna lähtuda tegelikest kuludest ja teemaksudest tegelikult saadud tuludest, st mitte oletustest, mida prognoosivas arvutuses selle kohta algselt tehti?

____________

1 ELT 2006, L 15, lk 8.

2 EÜT 2000, C 335, lk 10.