Language of document :

Domstolens kendelse (Store Afdeling) af 3. februar 2014 – Silvia Georgiana Câmpean mod Administraţia Finanţelor Publice a Municipiului Mediaş, Administraţia Fondului pentru Mediu (sag C-97/13) og Administraţia Finanţelor Publice a Municipiului Alexandria mod George Ciocoiu (sag C-214/13) (anmodninger om præjudiciel afgørelse fra Tribunalul Sibiu, Curtea de Apel Bucureşti – Rumænien)

(Forenede sager C-97/13 og C-214/13) 1

(Præjudiciel forelæggelse – interne afgifter – artikel 110 TEUF – miljøafgift på motorkøretøjer ved deres første indregistrering – afgiftsneutralitet for indførte brugte motorkøretøjer og tilsvarende køretøjer, der allerede befinder sig på det nationale marked)

Processprog: rumænsk

De forelæggende retter

Tribunalul Sibiu, Curtea de Apel Bucureşti

Parter i hovedsagen

Sagsøgere: Silvia Georgiana Câmpean (sag C-97/13) og Administraţia Finanţelor Publice a Municipiului Alexandria (sag C-214/13)

Sagsøgte: Administraţia Finanţelor Publice a Municipiului Mediaş og Administraţia Fondului pentru Mediu (sag C-97/13) og George Ciocoiu (sag C-214/13)

Sagens genstand

Anmodning om præjudiciel afgørelse – Tribunalul Sibiu, Curtea de Apel Bucureşti – afgift på luftforureningsemissioner for motorkøretøjer ved deres første indregistrering eller i forbindelse med registreringen af ejendomsretten – fritagelse for køretøjer, som er underlagt tidligere afgifter – mulighed for via domstolene at opnå tilbagebetaling af de afgifter, som disse køretøjer er blevet underlagt – spørgsmålet, om afgiften afskrækker fra ibrugtagning af brugte køretøjer købt i andre medlemsstater – den nationale lovgivnings forenelighed med artikel 110 TEUF

Konklusion

Artikel 110 TEUF skal fortolkes således, at den er til hinder for en afgiftsordning som den, der er indført og derefter begrænset ved den i tvisterne i hovedsagen omhandlede nationale lovgivning, hvorved en medlemsstat pålægger motorkøretøjer en miljøafgift, der indføres på en sådan måde, at den afskrækker fra ibrugtagning i nævnte medlemsstat af brugte køretøjer købt i andre medlemsstater uden dog at afskrække fra køb af brugte køretøjer af samme alder og med samme slitage på det indenlandske marked.

____________

1 EUT C 129 af 4.5.2013 og EUT C 189 af 29.6.2013.